قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

بی علت و بی دلیل از من بپذیر

بی قاضی و بی وکیل از من بپذیر

دل دادن و دل بستن و دل کندن و مرگ

این مختصر و قلیل از من بپذیر

                                                       الاحقر

نظرات  (۱)

  • اسیر سلطان رضا-رهای ارباب حسین
  • زیبا بود...
    .........................
    این مختصر و قلیل ...