قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

با لطف خدا دشمن صهیون را هم ...

این دست نشاندگان میمون را هم ...

تکواندو و قهرمانی اش پایلوت بود !

ما پوزه آمریکای ملعون را هم ...

                                                        "الاحقر"