قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

با لطف خدا قیام ما قائمی است

یعنی تبعیت از علی دائمی است

ما حرمت مادر و غمش را داریم

امسال تمام سال ما فاطمی است

                                              "الاحقر"