قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

نه خواندن درس هاش چنگی بر دل ...

نه دغدغه ایی و آرمانی قابل ...

امروز دلش به این که دانشجویم ...

فردا که شود مدیر، چون گُل در گل ...
                                                                            ابر