قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی


گفتم که به لطف حیّ داور ، مانده

هرچند پر از تبر ، تناور مانده

.

.

.

نشناختمش ! ولی خودش بود انگار

آن قایق کهنه شناور مانده ...

                                                        "الاحقر"