قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

یک سو ز عذاب شیعه می باری تو

یک سو ، غم پرونده یِ ما داری تو

دیروز غم عراق و شام و امروز

دلسوخته غمِ میانماری تو

                                                                            "ابر"