قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

آتش زده خانه دلم را این غم

با کس نتوان گفت به غیر از محرم

بردست دلم را حرم قم امّا

ای کاش مزار مادرم زهراس هم ...

                                               "الاحقر"