قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

چون شمع که افتاده به سوسو آمد
خم شد کمرش به روی زانو آمد
باید که کسی کمک کند اکبر را ...
ای وای کسی دست به پهلو آمد

                                                الاحقر