قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

شرمنده بی حدش نبودی هرگز

جامانده ز مشهدش نبودی هرگز

خوش باش­ کبوتر حرم ، آخر تو

در حسرت گنبدش نبودی هرگز

                                                              "الاحقر"

نظرات  (۱)

طوطیان در شکرستان کامرانی میکنند
وز تحسر دست بر سر میزند مسکین مگس
پاسخ:
وز تحسر ...