قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

هی شکوه به شکوه از جفایت گفتم

از این دل زخمی از وفایت ! گفتم

تصمیم گرفته ام از امروز به بعد ...

من خسته شدم بس که برایت گفتم ...

                                                      "الاحقر"