قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

دستم نمی رسد که لبی تر کنم ز پات

مخمور بوسه بر عتبات تو می زنم ...

                                                  "الاحقر"