قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

عشق تو بود قاتل و لطفت دیه است

یک گوشه چشم تو، مرا ، تزکیه است

ما کار به طعنه ها نداریم آقا

آغاز عزای ما، شب مسلمیه است

                                                "الاحقر"