قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

و گیرم سال ها گفتیم از غم

ازین اوضاع سخت سرد مبهم

چه سودی دارد آخر !؟ منطقی باش

مگر با جرعه , دریا می شود کم !؟

                                                           "الاحقر"

نظرات  (۱)

روان تشنه ما را به جرعه ای دریاب...
......................................................
دریاب کنون که می توانی
دریاب ...