قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

سنگ سیه ام ، زر شدنم با سلطان

تاییدی نوکر شدنم با سلطان

یک عمر کلاغ بسته پر بودم، حال

امضای کبوتر شدنم با سلطان

                                           "الاحقر"