قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی


دوباره این هوای سرد ، دارد ...

شبیه برگ ها ، این مرد ، دارد ...

به فریادم برس ای عشق ای عشق

دوباره این دلم از درد ، دارد ...

                                                                          "الاحقر"