قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

دلخوش به چه ای ؟! که جشن بی بانی را ...

برهم بزن این بساط مهمانی را

آماده نبودیم وگرنه دیروز ...

خاموش کن این نور چراغانی ...

                                                    " ابر"