قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی


  کف در کف دیگری ... عجب جشنی بود

مشغول به دلبری ... عجب جشنی بود

من بودم و رقص شعله در چشمانش

یک لحظه چه محشری ... عجب جشنی بود

                                                       "الاحقر"

نظرات  (۲)

گاهی گمان میکنی که میشود
گاهی نمیشود که نمیشود
گاهی...
!
پاسخ:
؟