قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

از عشق علی سینه ما مشتعل است

ذکر لب ما همیشه "احلی عسل" است

تا کفش کن بهشت ما سینه زنیم

تاریخ شروع نوکری مان ازل است

                                                     "الاحقر"